Comença la campanya de la renda 2016

El dia 5 d’abril comença la campanya de la Declaració de Renda 2016, amb l’inici del període per poder demanar l’esborrany de la Declaració. El termini de presentació finalitzarà 30 de juny; el 26 de juny en el cas de domiciliar el pagament al banc.

Ciutat 2017, declaracio renda-gestoria luisDes del 5 d’abril es pot demanar l’esborrany de la Declaració de Renda. Però compte! Els càlculs fets per Hisenda responen a la informació que disposa l’Agència Tributària i és possible que hi hagi dades errònies o incompletes. El contribuent personalment o a través d'assessorament professional,  haurà de comprovar la veracitat de les dades i que no existeixen errors en els càlculs, perquè qualsevol error de l’esborrany no exclouria al contribuent de ser sancionat. Una vegada feta aquesta comprovació el contribuent tindrà l’opció de confirmar aquest esborrany a Hisenda o procedir a fer la declaració d’autoliquidació de l’Impost. 

De quina documentació s’ha de disposar per poder confeccionar la declaració de renda?
Per acreditar els rendiments del treball personal s’haurà de disposar dels certificats de les empreses on treballen els membres de la unitat familiar en què constin el sou, les quantitats retingudes a compte de l’IRPF i les quotes de la seguretat social. És important que aquelles persones que tinguin una minusvalidesa superior al 33 per cent ho acreditin mitjançant certificat emès per Benestar Social. És necessari disposar dels certificats bancaris dels interessos i els dividends obtinguts per llibretes, comptes corrents, valors, préstecs. I, compte, si aquest any 2016 hem cobrat alguna quantitat de compensació de les “clàusules sòl” (o terra) també s’haurà de declarar.

Per a la correcta imputació dels rendiments dels béns immobles s’ha de comptar amb els rebuts de la contribució i, si en falta algun, l’escriptura de propietat. S’han de declarar els ingressos per arrendaments i per a la correcta imputació de les despeses s’han de tenir les factures que s’hagin pagat. També s’ha de disposar dels rebuts del pagament de la hipoteca per la compra de l’habitatge i en el seu cas,  el certificat de les retencions practicades per l’arrendatari.

"És possible que la informació que disposa l'Agència Tributària tingui dades errònies o incompletes". Gestoria Luis.

Qui obtingui rendiments d'activitats empresarials o professionals haurà de disposar dels llibres d’ingressos, llibre de despeses i llibre de béns d’inversió per acreditar els rendiments i les despeses. També s’han de declarar els ingressos per participació en societats o els guanys i pèrdues patrimonials.

Per aplicar-se deduccions o reduccions s’hauran d’acreditar les aportacions a plans de pensions, els capitals i interessos satisfets per adquisició de l’habitatge propi, les quantitats pagades en concepte d’arrendament de l’habitatge propi i els donatius que s’hagin realitzat durant el 2016.

www.totmataro.cat/blocs/des-de-la-gestoria

 

Gestoria Luis

GESTORIA LUIS va ser fundada l’any 1944 per Antonio Luis Moreno. Anys més tard, el 1979, amb la incorporació d'Antoni Luis Reverter es dóna un impuls definitiu al creixement del despatx i suposa l’inici de la gestoria actual. Avui, és la tercera generació qui està al capdavant.

Lloc Web: www.luis.cat