Increment general dels tributs a Mataró per al 2020

La pujada d’impostos rondarà els 48 euros anuals de mitjana per família i anirà acompanyada d’un Pla de racionalització de la despesa de l’Ajuntament per garantir l’equilibri pressupostari i la prestació de serveis

  • Redacció // Fotos: Arxiu
  • Divendres, 27 Setembre 2019 10:19

Ciutat 2014/2015, papers, renda, impostos

El Govern municipal ha aprovat el decret d’avantprojecte de pressupost i modificació dels impostos, taxes i preus públics per al 2020, en què proposa un increment general dels tributs que ronda els 48 euros.

L’increment proposat suposa que una família que pagui IBI d’habitatge, IBI d’una plaça d’aparcament, taxa de gual, taxa de brossa domiciliària, impost de vehicles i taxa de cementiris, l’any que ve pagarà 801,79 € en concepte d’impostos municipals. 

La proposta d’augment dels tributs ve acompanyada d’un Pla de mesures de racionalització de la despesa per poder fer front a l’escenari pressupostari 2020-2023. I és que, a més de garantir la prestació de serveis i de donar resposta a les necessitats de la ciutat, caldrà afrontar la disminució en la previsió d’ingressos com l’ICIO o la plusvàlua, l’increment de la despesa de personal treballador de l’Ajuntament (proper dos milions d'euros) i la millora dels contractes de neteja i recollida, de la neteja d’edificis i del Mataró Bus.

El Govern proposarà als grups municipals un Pacte Fiscal 2020-2023 que permeti adequar els ingressos i les despeses corrents i que ajudi a implementar mesures permanents de sostenibilitat i eficiència financera i de racionalització en la prestació de serveis, sempre sota els prismes de la participació i la transparència. Properament també es presentarà un nou Observatori de Ciutat sobre dades socioeconòmiques i fiscals que neix amb la voluntat de ser un altre instrument clau per prendre decisions de política pressupostària i fiscal. 

Quins tributs va a l'alça?

  • Impost sobre béns immobles (IBI): s'incrementa el coeficient general en un 8%, de manera que el tipus de gravamen passarà del 0,5202% al 0,5618%. De la mateixa manera, se simplifica la sol·licitud de la bonificació per a les famílies nombroses (només s’haurà de demanar una vegada), s’ampliarà fins al 50% el topall del rebut mig residencial bonificat, i s’incorporarà la bonificació del 70% de la quota per habitatges cedits a la borsa de lloguer o a altres programes municipals de foment del lloguer assequible. 

  • Impost sobre l'Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (Plusvàlues): s'aprovarà un nou tipus impositiu del 18% (actualment és del 15,5% i el tipus màxim permès per la llei és del 30 %). Es manté la bonificació en cas de cessió de l’habitatge habitual en herència a la borsa municipal de lloguer social.

  • Impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO): es modificarà el tipus de gravamen actual (3,768%) i es fixarà el 4%. 

  • Impost d’activitats econòmiques (IAE): arribarà al tipus màxim del 3,8%.

  • Taxa de brossa domiciliària: per absorbir l’increment del cost del contracte previst per al 2020 (d'aproximadament 290.188 euros), s'haurà d’incrementar la taxa en un 5,3%. 

  • Taxa de guals: s'aplicarà el darrer tram d’increment acordat a les ordenances fiscals de 2017.