Imprimir aquesta pàgina

L’Ajuntament activa el pla per combatre el mosquit tigre

Aigües de Mataró tracta els embornals des del maig

El mosquit tigre

L’Ajuntament ja ha activat el pla específic que anualment s’adopta per a la prevenció de la propagació del mosquit tigre en el terme municipal de Mataró. La Direcció General del Medi Natural del Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya va comunicar l’any 2010 a l’Ajuntament de Mataró la detecció del mosquit tigre en el municipi (i detectat a Catalunya el 2004). Aquest fet fa que s’hagi d’intervenir en espais, tant públics com privats, per poder-hi realitzar les actuacions necessàries per garantir el benestar de la ciutadania, així com la seguretat en la salut i el medi ambient.
 
Tot i que aquest mosquit és vector de diverses malalties en alguns països, a Catalunya no n’és transmissor. Tanmateix, és una espècie forana de mosquit que cal controlar i prevenir pels efectes nocius que pot arribar a causar a la població. De les investigacions dutes a terme fins ara, s’ha constatat que el més important i efectiu de cara a frenar la ràpida proliferació d’aquest insecte és evitar la posta d’ous i el creixement de les larves aquàtiques. Això s’aconsegueix eliminant els punts d’aigua on poden créixer.
 
La forma de complir aquest objectiu consisteix a fer arribar la informació, les solucions i els consells necessaris a tots els àmbits: sector públic, sector privat i a tota la ciutadania, per evitar la presència del mosquit tigre al municipi i regular aquells espais que puguin contenir aigües estancades.

 Recomanacions per evitar la propagació del mosquit
 
Posar sota cobert tots aquells objectes i contenidors en els que s’hi pugui acumular aigua. En el cas d’elements fixos i objectes que no es puguin retirar, s’hauran de revisar atentament almenys dos cops per setmana i procedir a eliminar qualsevol acumulació d’aigua, netejant els recipients i evitant que es tornin a omplir.
 
En els casos en què es consideri imprescindible tenir algun tipus de recipient amb aigua i a l’exterior, caldrà que aquests es mantinguin tapats, mitjançant una tapa o una tela mosquitera prima (malla de 2 mm de mida màxima).
 
En el cas concret de les basses o piscines, cal actuar de forma que l’aigua que continguin no esdevingui un focus de cria de mosquit tigre, procedint amb alguna de les següents actuacions: clorant l’aigua (en el cas de les piscines), introduir-hi peixos (per exemple Cyprinus carpio: carpa comuna), o bé col·locant una tela mosquitera prima (malla de 2 mm de mida màxima) que cobreixi completament la superfície d’aigua.