Prop de 24.000 persones afectades per ERTO de força major al Maresme

L'impacte de la COVID-19 en el mercat laboral ha estat immediat

Indústria buida

La comarca del Maresme ha registrat entre el 22 de març i el 7 d'abril 4.424 Expedients de Regulació Temporal de l'Ocupació (ERTO) per força major que han afectat a 23.843 treballadores i treballadors. És obvi que la gran majoria d'aquests expedients de regulació poden atribuir-se a la crisi del confinament obligatori a causa de la COVID-19.

Els registres de la comarca –segons l'anàlisi fet per l'Observatori de Desenvolupament Local del Consell Comarcal– representen el 5,4% de la totalitat d'ERTO presentats a Catalunya i el  4,2% de persones afectades. Unes dades extretes de les publicades pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya.

ERTO Dades

En els ERTO no s’inclouen aquells que han de ser resolts pel Ministeri de treball i economia social ja que afecten més d’una comunitat autònoma.

Altres causes: són els procediments administratius d’extinció de contractes de treball (acomiadament col·lectiu), de suspensió temporal de contractes de treball, o de reducció temporal del jornada basats en causes econòmiques, tècniques, organitzatives, productives (art. 47 i 51 del reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, pel que s’aprova el texet refós de la Llei de l’Estatut dels treballadors).